Ulgi i uprawnienia

Ulgi i uprawnienia

 

Ulgi telekomunikacyjne:

Na skutek prywatyzacji i komercjalizacji rynku telekomunikacyj­nego, nastąpiły zmiany w ulgach dla osób niewidomych. Obecnie nie ma ustawowego obowiązku udzielania takich ulg, ale niektóre firmy telekomunikacyjne mają wewnętrzne przepisy, dzię­ki którym nadal można korzystać ze zniżek.

Telekomunikacja Polska SA udziela rabatów w opłatach za usługi telekomunikacyjne: za przyłączenie urządzenia końcowego do sieci TP SA – rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego Cennika Krajowych Usług Telekomunikacyjnych.

Rabaty te przyznaje się wyłącznie osobom niewidomym zali­czonym do znacznego stopnia niepełnosprawności. Rabaty udzielane są osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 16 rok życia. Rabat może otrzymać albo osoba niepełnosprawna upraw­niona do uzyskania rabatu albo jej prawny opiekun w razie stałe­go lub czasowego zamieszkiwania opiekuna prawnego razem z osobą niepełnosprawną (stałe lub czasowe zamieszkiwanie to stałe lub czasowe zameldowanie niepełnosprawnego i opiekuna prawnego w tym samym lokalu mieszkalnym lub budynku).

Rabaty dotyczą usługi telefonicznej dla jednej linii telefoni­cznej.

Aby skorzystać z tej ulgi należy przedstawić orzeczenie powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności stwierdzające zaliczenie do znaczne­go stopnia niepełnosprawności z powodu uszkodzenia wzroku (symbol przyczyny niepełnosprawności „04-O”).

U operatorów należy się dowiadywać, czy w ramach swojej strategii handlowej nie przewiduje on jakiś ulg, zniżek dla osób niepełnosprawnych.

Zwolnienie od opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego:

Przysługuje ono osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wady wzroku.

Ulgi pocztowe:

Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wady wzroku ma prawo do skorzystania z bezpłatnych przesyłek w druku wypukłym, a w przypadku innych nośników dostępnych dla niewidomych – bezpłatnych przesyłek tylko pomiędzy niewidomymi a bibliotekami, organizacjami osób niewidomych lub organizacjami działającymi na rzecz niewidomych.

Prawo otrzymywania przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym z deklarowaną wartością oraz przekazów pieniężnych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce pocztowej – bez dodatkowych opłat, na wniosek zainteresowanych.

Prawo przekazywania listonoszowi w miejscu zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki nie będącej przesyłką rejestrowaną.

Ulgi podatkowe:

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu wady wzroku mogą skorzystać z odpisów od dochodu na wydatki związane z celami rehabilitacyjnymi.

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych – przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wady wzroku, nabywającym na własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózek inwalidzki, rower, motocykl lub samochód osobowy.

Zwolnienie od opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej – przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wady wzroku oraz ich przewodnikom.

Zwolnienie od opłaty od posiadania psa – przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu wady wzroku oraz osobom niepełnosprawnym z tytułu posiadania psa asystującego.

Ulgowy wstęp do muzeów państwowych:

Przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wady wzroku oraz ich przewodnikom.

50% zniżki w opłacie paszportowej:

Przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu wady wzroku oraz ich współmałżonkom, o ile pozostają one na ich wyłącznym utrzymaniu.

Osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystania ze wsparcia finansowego i rzeczowego dla osób niepełnosprawnych w ramach programów PFRON skierowanych do osób indywidualnych i organizacji pozarządowych, w tym m.in.: dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier w komunikowaniu się, architektonicznych i technicznych (PFRON, PCPR, MOPS).

Napisz