ROZEZNANIE RYNKU nr 1/P/PZN/2021

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/P/PZN/2021

 

 1. Zamawiający:

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

 1. Biała 13/33

15-343 Białystok

NIP: 5422595538

REGON: 050836768,

 

 1. Tryb zamówienia:
 2. Zapytanie o cenę zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 3. Zapytanie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz Budżetu Państwa.
 4. Zapytanie dotyczy realizacji projektu „Wiedza i umiejętności krokiem do aktywności” realizowanego przez Fundację AriAri pełniącą rolę Lidera Projektu oraz Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, pełniący rolę Partnera Projektu, nr projektu RPPD.07.01.00-20-0229/18; Oś Priorytetowa RPPD.07.00.00 – Poprawa spójności społecznej, Działanie RPPD.07.01.00 Rozwój działań aktywnej integracji.
 5. Niniejsze zapytanie dostępne jest na stronie internetowej pzn-bialystok.pl

III. Przedmiot zapytania:

 1. Przedmiotem zapytania jest realizacja indywidualnego pośrednictwa pracy dla niewidomych
  i słabowidzących 40 Uczestników Projektu.

 

Zakres wsparcia udzielanego przez pośrednika pracy:

 • udzielanie pomocy Uczestnikowi Projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwanie ofert pracy;
 • upowszechnianie ofert pracy;
 • udzielanie informacji pracodawcom o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowanie Uczestników Projektu oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowanie i organizowanie kontaktów Uczestników Projektu z pracodawcami;
 • informowanie Uczestników Projektu o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 • organizacja staży zawodowych dla co najmniej 5 uczestników,
 • monitoring realizowanych staży zawodowych,
 • stały monitoring zatrudnienia uczestników
 • pozyskiwanie kopii umów zatrudnienia lub innych dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub założenie działalności gospodarczej od Uczestników
 • realizacja wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, tj. co najmniej 5 osób podejmie zatrudnienie na okres 3 miesięcy należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych lub okres 3 miesięcy, za które uczestnik otrzymał pełne wynagrodzenie miesięczne;

na podstawie :

 1. a) stosunku pracy – umowy o pracę:

kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu. Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy. Tym samym, co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy) zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na ½ etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny, ciągły okres trzech miesięcy i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości ½ dla każdej umowy;

 1. b) stosunek cywilnoprawny :

w przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli pracę jest spełnienie dwóch przesłanek

 1. umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum trzy miesiące oraz 2. wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę , natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku umowy/umów o dzieło, w której/których nie określono czasu trwania, wartość umowy/umów musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 2. c) lub podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2017 r. poz. 2168).

 

CEL pośrednictwa pracy to wsparcie i pomoc Uczestnikom Projektu w znalezieniu zatrudnienia.

 1. Zapytanie dotyczy przeprowadzenia łącznie 240 godzin pośrednictwa pracy (średnio 6 godzin x 40 UP).
 2. Jedna godzina wsparcia równa jest 60 minut.
 3. Uczestnikami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku.
 4. Pośrednictwo realizowane będzie w formie indywidualnych spotkań, których harmonogram będzie ustalany odrębnie dla każdego uczestnika w zależności od potrzeb.
 5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie województwa podlaskiego, w salach zapewnionych przez Zamawiającego, zlokalizowanych możliwie blisko miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu lub zapewniających możliwość dojazdu środkami komunikacji publicznej.
 6. Termin realizacji pośrednictwa pracy: od 23.06.2021 do 31.10.2021
 7. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za realizację zamówienia może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu/zwiększeniu ze względu na:
 • mniejszą/większą liczbę godzin wsparcia, którą Zamawiający zobowiązany będzie udzielić Uczestnikom wynikającą z potrzeb Uczestnika lub
 • w wyniku mniejszej/większej grupy docelowej Uczestników, tj. zmiany ostatecznej liczby Uczestników Projektu
 1. Zamawiający zastrzega możliwość skrócenia/przedłużenia realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby godzin i/lub liczby uczestników projektu objętych pośrednictwem pracy.
 3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy zwrotu kosztów przejazdu do miejsc świadczenia pośrednictwa pracy.
 4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
 5. Prowadzenie dokumentacji z udzielanego wsparcia, zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym: listy obecności i karty wsparcia,
 6. Oznaczenie sal oraz budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
 7. Prowadzenie zajęć zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
 8. Prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID 19,
 9. Informowanie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na prawidłową realizację wsparcia, w tym: o nieobecnościach Uczestników Projektu,
 10. Przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dokumentów potwierdzających ich przeprowadzenie,
 11. Współpraca z pozostałymi specjalistami w celu wymiany informacji o potrzebach Uczestników Projektu, efektach udzielanego wsparcia, dalszego planowania działań itp.
 12. Warunki udziału w postępowaniu:
 13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 14. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 15. wykonawca ubiegający się o zamówienie prowadzący działalność gospodarczą winien spełniać minimum warunek, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. winien być wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (minimalny zakres wykonywania działalności – pośrednictwo pracy),

Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonego do oferty certyfikatu
o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru agencji zatrudnienia.

Niniejszy warunek dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa pracy nie są zobowiązane do potwierdzania spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.

 1. dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.: pośrednikiem pracy, posiadającym co najmniej:
 • wykształcenie wyższe lub ukończone podyplomowe studia z zakresu pośrednictwa pracy lub posiadającym licencję pośrednika pracy lub posiadającym zaświadczenia i/lub certyfikaty uprawniające do świadczenia pośrednictwa pracy;
 • 2 letnie (pełne 24 miesiące) doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy

Przez min. 2 letnie doświadczenie zawodowe rozumie się zatrudnienie na okres 24 miesięcy lub realizację co najmniej 300 godzin usług z zakresu pośrednictwa pracy liczone w okresie 3 ostatnich lat przed dniem złożenia oferty a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

 

 1. Sposób przygotowania i składania ofert:
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zawierać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta.
 4. Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej, wyrażoną w wartości brutto, w przypadku umów cywilnoprawnych w wartości brutto brutto.
 5. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zostać złożone na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik numer 1).
 6. Oferty należy składać w następujący sposób:
 • Elektronicznie, wysyłając skan kompletnej i podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres: podlaski@gmail.com. W temacie wiadomości należy wpisać: „Odpowiedź na rozeznanie rynku nr 1/P/PZN/2021 – Pośrednictwo pracy”. Zalecane formaty plików PDF lub JPG. Załączniki ze skanami dokumentów nie powinny przekraczać rozmiaru 20 Mb (w przypadku przekroczenia w/w rozmiaru zaleca się podzielenie załączników i przesłanie ich w osobnych plikach, z zastrzeżeniem iż wszystkie muszą wejść w terminie przyjmowania ofert).
 1. Termin składania ofert:
 2. Oferty należy składać do 17.06.2021, do godz. 23:59:59
 3. Decydująca jest data wpływu.
 4. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

VII. Uwagi końcowe.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Formularz_rozeznanie_1_P_PZN_2021 (1)

Dołącz do nas

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Napisz